ХАБЭА-тай холбоотой дүрэм журам, хууль тогтоомжууд